RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO), Apart Hotel Miodowa informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eko – Test Szczakowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nieruchomości Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Szklarkiej 5, 43-602 Jaworzono, kontakt e mail: biuro@aparthotelmiodowa.pl .
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych Jerzego Gorę, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: biuro@aparthotelmiodowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych.
4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy noclegu, a w szczególności: wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (kart meldunkowej, faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych, obsługi zgłoszeń które są kierowane drogą telefoniczną, mailową, wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług, obsługi reklamacji i skarg – jeżeli zostaną złożone; w celach podatkowych i rachunkowych, W zakresie danych gromadzonych przez monitoring celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrona mienia, ochrona przeciwpożarowa i przeciw-powodziowa.
5. Prawnie uzasadnionym celem Administratora danych jest: prowadzenie własnych usług, podtrzymywania relacji z klientem, prowadzenie analiz statystycznych, zapewnienie obsługi płatniczej, windykacja należności, archiwizacja danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź firmą świadczącym obsługę prawną.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celu: dochodzenia roszczeń w związki z wykonywaniem warunków umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonywania umowy o świadczenie usług.
8. Pani/Pana dane osobowe w zakresie zapisu monitoringu będą przechowywane aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
9. Monitoring wizyjny obejmuje: recepcję hotelu, hol, korytarze, klatkę schodową, bar, jadalnie, wejścia do wind, wjazd do hotelu, teren zielony.
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy.
13. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/ Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym ich profilowania.
14. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/ Pana danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.